Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Bærekraftsmål 11 bærekraftige byer og lokalsamfunn

Delmål 11.2: Gi tilgang for alle til billige og bærekraftige transportsystemer

Innen 2030 sørge for at alle har tilgang til trygge, tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer til en overkommelig pris og bedre sikkerheten på veiene, særlig ved å legge til rette for kollektivtransport og med særlig vekt på behovene til personer i utsatte situasjoner, kvinner, barn, personer med nedsatt funksjonsevne og eldre

Andel av befolkningen som har enkel tilgang til offentlig transport (11.2.1)
2019
92,3
%

Indikator 11.2.1 Andel av befolkningen som har enkel tilgang til kollektivtransport, fordelt på kjønn, alder og funksjonsevne

Tilgjengelig indikator Andel av befolkningen som har enkel tilgang til kollektivtransport (11.2.1)

Delmål 11.2: Gi tilgang for alle til billige og bærekraftige transportsystemer

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Enkel tilgang til kollektivtransport – se side 11 i prosjektrapport: «Testing the Global Statistical Geospatial Framework (GSGF Europe) by calculating a selection of SDG indicators -A study by the GEOSTAT 3 project.» https://www.efgs.info/wp-content/uploads/geostat/3/GEOSTAT3_WP2_SDG_findings_report_v1.0.pdf

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.efgs.info/wp-content/uploads/geostat/3/GEOSTAT3_WP2_SDG_findings_report_v1.0.pdf

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 11.3: Gjøre byene inkluderende og bærekraftige

Innen 2030 styrke inkluderende og bærekraftig urbanisering og muligheten for en deltakende, integrert og bærekraftig samfunnsplanlegging og forvaltning i alle land

Forholdet mellom arealforbruk og befolkningsvekst (11.3.1)

Dette er et forholdstall mellom tettstedsvekst og befolkningsvekst. Hvis forholdstallet er 1 så er tettstedsareal-veksten like stor som befolkningsveksten.

Hvis over 1, så er arealveksten større enn befolkningsveksten (dette kan tolkes som uønsket utvikling). Hvis under 1, så er arealveksten mindre enn befolkningsveksten (dette kan tolkes som ønsket utvikling).

Indikator 11.3.1 Forhold mellom forbruk av jord og befolkningsvekst

Tilgjengelig indikator Forholdet mellom arealforbruk og befolkningsvekst (11.3.1)

Delmål 11.3: Gjøre byene inkluderende og bærekraftige

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Forholdstall

Definisjoner Dette er et forholdstall mellom tettstedsvekst og befolkningsvekst. Hvis forholdstallet er 1 så er tettstedsareal-veksten like stor som befolkningsveksten. Hvis over 1, så er arealveksten større enn befolkningsveksten (dette kan tolkes som uønsket utvikling) Hvis under 1, så er arealveksten mindre enn befolkningsveksten (dette kan tolkes som ønsket utvikling).

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.efgs.info/wp-content/uploads/geostat/3/GEOSTAT3_WP2_SDG_findings_report_v1.0.pdf

Data: tidsserie, siste oppdatering 2013 - 2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 11.4: Beskytte verdens kultur- og naturarv

Styrke innsatsen for å verne og sikre verdens kultur- og naturarv

Samlede offentlige utgifter brukt til kulturarv per innbygger (11.4.1)
Samlede offentlige utgifter brukt til kulturarv per innbygger (11.4.1)
2021
156
kroner
5 % fra året før
Samlede offentlige utgifter brukt til kulturarv per innbygger (11.4.1)

Delmål 11.6: Minimere byenes miljøpåvirkning

Innen 2030 redusere byenes og lokalsamfunnenes negative påvirkning på miljøet (målt per innbygger), med særlig vekt på luftkvalitet og avfallshåndtering i offentlig eller privat regi

Gjenvinningsgrad for kommunalt avfall (11.6.1)

Indikator 11.6.1 Andel av samlet mengde fast avfall i byområder som hentes regelmessig og sluttbehandles på en tilfredsstillende måte, fordelt på byer

Tilgjengelig indikator Gjenvinningsgrad for kommunalt avfall (11.6.1)

Delmål 11.6: Minimere byenes miljøpåvirkning

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_11_60/default/table?lang=en

Data: tidsserie, siste oppdatering 2005 - 2021

Metadata: siste oppdatering 2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 11.7: Sørge for allmenn tilgang til trygge og inkluderende grøntområder og offentlige rom

Innen 2030 sørge for at alle, særlig kvinner og barn, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, har tilgang til trygge, inkluderende og tilgjengelige grøntområder og offentlige rom

Gjennomsnittlig andel av det bebygde området i byer som er offentlig åpen plass tilgjengelig for alle (11.7.1)
Gjennomsnittlig andel av det bebygde området i byer som er offentlig åpen plass tilgjengelig for alle (11.7.1)
2018
59
%

Indikator 11.7.1 Gjennomsnittlig andel av offentlige, åpne og allment tilgjengelige rom i tettbygde byområder, fordelt på kjønn, alder og funksjonsevne

Tilgjengelig indikator Gjennomsnittlig andel av det bebygde området i byer som er offentlig åpen plass tilgjengelig for alle (11.7.1)

Delmål 11.7: Sørge for allmenn tilgang til trygge og inkluderende grøntområder og offentlige rom

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/natur-og-miljo/areal/statistikk/rekreasjonsareal-og-naerturterreng

Data: tidsserie, siste oppdatering 2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 11.b: Føre politikk for inkludering, ressurseffektivitet og katastrofehåndtering

Innen 2020 oppnå en betydelig økning i antall byer og lokalsamfunn som vedtar en integrert politikk og gjennomfører planer med  sikte  på inkludering, bedre ressursbruk, begrensning av og tilpasning til klimaendringer samt evne til å stå imot og håndtere katastrofer, og dessuten utvikle og iverksette et helhetlig system for risikostyring og katastrofehåndtering på alle nivå, i tråd med Sendai-rammeverket for katastrofeberedskap for 2015–2030

Implementering av nasjonale strategier for reduksjon av katastroferisiko i tråd med Sendai-rammeverket. Gjennomføringsnivå: 0,0 lavest - 1,0 høyest (11.b.1)
2019
0,975

Indikator 11.b.1 Antall land som vedtar og gjennomfører nasjonale strategier for katastrofeberedskap i tråd med Sendai-rammeverket for katastrofeberedskap 2015-2030

Tilgjengelig indikator Implementering av nasjonale strategier for reduksjon av katastroferisiko i tråd med Sendai-rammeverket. Gjennomføringsnivå: 0,0 lavest - 1,0 høyest (11.b.1)

Delmål 11.b: Føre politikk for inkludering, ressurseffektivitet og katastrofehåndtering

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde FN: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: https://www.dsbinfo.no/DSBno/2019/rapport/ku2019/?page=1

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier (11.b.2)
2019
98,0
%

Indikator 11.b.2 Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier

Tilgjengelig indikator Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier (11.b.2)

Delmål 11.b: Føre politikk for inkludering, ressurseffektivitet og katastrofehåndtering

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde FN: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: https://www.dsbinfo.no/DSBno/2019/rapport/ku2019/?page=1

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon