Kommune

Bokn (Rogaland)

Befolkning

Folketallet
ikon av to mennesker
Folketallet
1. kvartal 2023
870
innbyggere
Aldersfordeling for innbyggerne i kommunen

Fødte,Nettoflytting,Døde,Vekst i befolkningen siste kvartal

Endringer i befolkningen

ikon av baby
Fødte
2022
9
personer
ikon av mennesker og hus
2022
11
personer
ikon av kors
Døde
2022
8
personer
Ikon av stolpediagram
Vekst i befolkningen siste kvartal
1. kvartal 2023
2
personer

Les mer om Norges befolkning på vår faktaside om befolkningen.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.

Les mer om innvandring til Norge på vår faktaside om innvandring.

Befolkning i 2030,Befolkning i 2050

Forventet utvikling

ikon av to voksne ett barn
Befolkning i 2030
2030
827
innbyggere
ikon av to voksne ett barn
Befolkning i 2050
2050
860
innbyggere

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne jobber med

Les mer om det norske arbeidslivet på vår faktaside om arbeid.

Pendler ut av kommunen,Pendler inn til kommunen

Pendling

ikon av mennesker og hus
Pendler ut av kommunen
2022
226
personer
ikon av mennesker og hus
Pendler inn til kommunen
2022
82
personer

Utdanning

Høyeste fullførte utdanningsnivå

Utdanning på Universitets- og høyskolenivå regnes som kort om den varer i 1-3 år, og lang om den varer i 4 år eller mer.

Barn med barnehageplass,Elever i SFO/AKS,Elever som får særskilt norskopplæring,Elever som får skoleskyss
Ikon for voksen med barn
2020
85
%
ikon av bygning
2022
65,6
%
ikon av skoleelever
2022
2,4
%
Ikon av buss
2022
25,9
%

Les mer om utdanning i Norge på vår faktaside om utdanning.

Bolig

Eneboliger,Leiligheter
ikon av bygning
Eneboliger
2023
385
ikon av bygning
2023
4

Rekkehus, tomannsboliger osv. er ikke inkludert i verken Eneboliger eller Leiligheter. For fullstendige tall om typer av boliger i din kommune, vennligst bruk tabell 06265 i statistikkbanken.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Andels-/aksjeeier er det samme som bolig eid i borettslag/boligaksjeselskap.

Hytter,Bor på landbrukseiendom,Beboere per husholdning,Bor trangt
ikon av bygning
2023
210
hytter
Ikon av landbrukseiendom.
2021
19,8
%
Ikon for beboere per husholdning
2022
2,15
personer
Ikon av leilighet tegning.
2022
3,2
%

Les mer om hvordan vi bor i Norge på vår faktaside om bolig.

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren
ikon av teaterperson
Netto utgifter til kultursektoren
2022
6 858
kroner per innbygger
Hva bruker kommunen kulturmidlene¹ til? Utvalg.

¹Netto driftsutgifter
Bøker lånt på biblioteket,Besøk per kinoforestilling,Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole,Frivillige lag og foreninger

Kulturtilbud i kommunen

ikon av bok
Bøker lånt på biblioteket
2022
4 105
bøker
ikon av kinofremviser.
Besøk per kinoforestilling
2022
16,1
personer
Ikon som viser barn med noter
Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole
2022
5,9
%
ikon av mennesker
2022
4
foreninger

Mer statistikk om det norske kulturlivet finner du på vår faktaside om kultur.

Medlemmer i Den norske kirke

Religion

ikon av kirkebygning
2022
82,4
%

Mer statistikk om religion i Norge finner du på vår faktaside om religion.

Bebyggelse og transport

Befolkningstetthet
ikon av folkemengde
Befolkningstetthet
2022
19
Innbyggere per km²
Andel som bor i tettsted¹
ikon av bygning
Andel som bor i tettsted¹
2021
33
%

¹Et tettsted er uavhengig av fylkes- og kommunegrenser, og betegner et område der det bor minst 200 personer og der det (med noen unntak) ikke er mer enn 50 meter mellom husene. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal.

Typer av biler i kommunen

Registrerte personbiler etter type drivstoff¹

¹Kategorien "Annet drivstoff" inneholder i hovedsak hybrider

Les mer om bil og bilbruk i Norge på vår faktaside om bil og transport.

Areal dekket av veier,Areal dekket av bygninger

Arealbruk

Ikon av vei i solnedgang
Areal dekket av veier
2023
0,44
km²
ikon av bygning
Areal dekket av bygninger
2023
0,19
km²
Ubebygd areal

Tall i km²

Les mer om hvordan Norges areal fordeler seg på vår faktaside om landskap i Norge.

Kommunens økonomi

Kommunens driftsutgifter per innbygger,Kommunens driftsinntekter per innbygger

Finansielle nøkkeltall

ikon av hånd som slipper mynter
2022
152 797
kroner
ikon av hånd med mynter
2022
160 474
kroner
Utgifter etter utvalgte områder

Driftsresultat
ikon av mynter
Driftsresultat
2022
7,7
prosent

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntekt over tid.

Vil du vite mer om din kommune?

KOSTRA gir deg statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk. Vi har tall for både kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller regionale inndelinger i Statistikkbanken. 

Du finner også mange tabeller med tall på kommunenivå i Statistikkbanken.