Norsk
Sámegiella
English
Prosjekt om
samisk statistikk

On Sami statistics
Om nettstedet
Om databaseprosjektet
Delprosjekt 2003 - 2005:
Samiskrelatert statistikk i Norge
Prosjektdokumenter
Samisk statistikkportal
Annen urfolksstatistikk
Vanlige spørsmål

Hvor mange samer...?

Hvor mange kan samisk?

Har alle samer rein?

Bor det flest samer i Oslo?

Er det forskjeller mellom...?

Hvorfor mangler statistikk?

Kontaktpersoner
Sideoversikt

Er det forskjeller mellom…?

 

Mange samiskrelaterte spørsmål er slike som har å gjøre med om det er forskjeller mellom områder eller grupper - og i så fall hvilke og hvor store. Noen eksempler på slike spørsmål kan være følgende:

 

·     Er det forskjeller mellom samer og ikke-samer?  

 

·     Er det forskjeller mellom grupper internt i det samiske samfunn - i forhold til kjønn, alder, nærings-tilknytning, nasjonalstatstilhørighet mm?

 

·     Er det forskjeller mellom ulike samiske områder - som kommuner, bygder, valgkretser, språkområder mm?

 

·     Er det forskjeller over tid innen gitte geografiske områder eller innen samiskrelaterte tematiske felt?

 

En del spørsmål av den typen som er gjengitt ovenfor, kan nok et stykke på vei besvares med bruk av ulike typer data av kvalitativ art. Ofte vil det imidlertid være behov for tilgang til i hvert fall noe talldata om det aktuelle fenomenet dersom det skal kunne foretas sammenligninger som er (mer) representative. Og siden slike talldata som regel er mangelvare, vil det som hoveregel være vanskelig å få dette til. Inntil videre er det således sjelden mulig å gi sikre svar på de fleste av denne typen spørsmål.

 

 

Eksempler på sammenlignende undersøkelser

Tross ulike utfordringer ved det å gjennomføre kvantitativt baserte samiskrelaterte studier som helt eller delvis inneholder komparative elementer, så har enkelte slike studier likevel blitt realisert. Eksempler på dette er:

 

St meld nr 50 (1998-99): Utjamningsmeldinga. Om fordeling av inntekt og levekår i Noreg. Oslo, Sosial- og helsedepartementet

Kap. 6, Regional fordeling av levekår, har et kort delkap. om samiske forhold: 6.10 Levekår i samiske område (s. 167-168). Innholdet er basert på tall fra et område som i grovt sett tilsvarer virkeområdet for Samisk utviklingsfond (SUF) på det aktuelle tidspunkt. Tallmaterialet ble produsert særskilt av SSB på oppdrag for utvalget. Det blir imidlertid gjengitt få tall i teksten, og stort sett er disse da samletall for større områder. Tallene sammenlignes også med relevante tall for nær- eller omkringliggende områder.

 

Kvernmo, Siv m.fl. (red. 2003): Ung i Sápmi. Oaidnil nr. 1. Tromsø, Universitet i Tromsø, Insitutt for samfunnsmedisin - Senter for samisk helseforskning =

Kvernmo, Siv ja earát (red. 2003): Nuorra Sámis. Oaidnil nr. 1. Romsa, Romssa universitehta, Servodat medisiinna instituhtta - Sámi dearvvašvuođadutkanguovddáš

* Teksten er på samisk og norsk = Logus lea sáme- ja darogillii.

Rapporten inneholder analyser av svar på spørsmål om en rekke levekårsvaraibler stilt til 3 200 ungdommer i Nord-Norge. I analysene sammenlignes svar fra ungdom som har oppgitt ulike etniske tilhørigheter.Denne siden ble sist oppdatert 09.03.2005 - Utskriftsvennlig versjon