Norsk
Sámegiella
English
Prosjekt om
samisk statistikk

On Sami statistics
Om nettstedet
Om databaseprosjektet
Delprosjekt 2003 - 2005:
Samiskrelatert statistikk i Norge
Prosjektdokumenter
Samisk statistikkportal
Annen urfolksstatistikk
Vanlige spørsmål

Hvor mange samer...?

Hvor mange kan samisk?

Har alle samer rein?

Bor det flest samer i Oslo?

Er det forskjeller mellom...?

Hvorfor mangler statistikk?

Kontaktpersoner
Sideoversikt

Har alle samer rein?

 

Trolig har alle som kjenner litt til samisk kultur og samfunnsliv en formening om at reindrift har en særegen posisjon som samisk næring og levemåte. Men selv om det i Norge er lovbestemt at kun samer kan drive med reindrift, er reindrift ikke den eneste samiske næring eller den eneste næring hvor mange samer er sysselsatt. Det å være same er altså ikke synonymt med det å ha rein eller være tilknyttet reindrift.

 

Dette understrekes fordi det ikke er uvanlig å tro at det er en slik sammenheng. Eksempelvis er et av Ofte stilte spørsmål på nettstedet til Reindriftsforvaltningen i Norge nettopp "Driver alle samer med rein?" Svaret er: "Nei. Kun en relativt liten andel av dagens samer driver med rein. Reindrift regnes likevel som den mest typiske samiske næringen og viktig for samisk språk og kultur". Sett i lys av at ingen kjenner samebefolkningens størrelse (jf. menypunktet Hvor mange samer …), er det imidlertid ikke klart hva uttrykket "en relativt liten andel av dagens samer" innebærer.

 

 

Hvor mange er tilknyttet reindrift?

En alternativ spørsmålsformulering kunne ha vært "Hvor mange er det som er tilknyttet reindrift"? For forhold innenfor Norges grenser kan dette spørsmålet da best besvares ved å slå opp i den til en hver tid nyeste utgave av den årvisse publikasjonen Totalregnskap for reindriftsnæringen som utgis av Reindriftsforvaltningen i Norge.

 

I utgaven fra 2003 er spesielt Tabell 7.2.1. Antall personer tilknyttet reindriften av interesse (s. 84). Der oppgis følgende totaltall for reindrift i Norge i perioden 1950 - 2003:

 

 

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2003

Totalt samisk reindrift:

1.646 

1.832

1.988

2.040

2.685

2.822

2.794

 

Merk at tallene i denne tabellen i hovedsak omfatter "personer som etter reindriftsloven § 4 har rein i en driftsenhet, uavhengig av om reindriften er hovedvirksomheten eller ikke. Dette gjelder i første rekke driftsenhetsinnehaver, ektefellen og deres barn". Merk også at det påpekes at tallene er usikre:

 

"Tallmaterialet for antall personer i reindriften har også sine svakheter. Dette skyldes blant annet at det over tid har vært ulike oppfatninger av hvor stor grad av tilknytning til reindriften som kreves for å bli registrert i oversiktene. En annen forklaringsfaktor i denne sammenheng er at statusen ved å stå oppført i Melding om reindrift har variert over tid, på grunn av endringer i virkemiddelordninger som er knyttet opp mot meldingen."

 

 

Kilder for tall om reindrift

Reindrift er trolig den samisk samfunnssektor som er best dokumentert. Det blir nemlig jevnlig samlet inn og sammenstilt tallmateriale vedrørende ulike aspekter ved denne nærings- og levemåten. En oversikt over skandinaviskspråklige og/eller samiskspråklige kilder for talldata om reindrift finnes på nettsiden Næring og kultur under menypunktet Samisk statistikkportal.Denne siden ble sist oppdatert 03.02.2006 - Utskriftsvennlig versjon