Norsk
Sámegiella
English
Prosjekt om
samisk statistikk

On Sami statistics
Om nettstedet
Om databaseprosjektet
Delprosjekt 2003 - 2005:
Samiskrelatert statistikk i Norge
Prosjektdokumenter
Samisk statistikkportal

Om samebefolkningen

Bruk av samisk språk

Sametingsvalg

Levekår. Helse og sosial

Utdanning og forskning

Næringsliv

Medier. Kultur

Regionalstatistikk

Kjønnsdelt statistikk

Annen urfolksstatistikk
Vanlige spørsmål
Kontaktpersoner
Sideoversikt

Kjønnsdelt statistikk om samer og samiske samfunnsforhold

 

I de senere år har det både på nasjonalt og internasjonalt nivå vært økende oppmerksomhet rundt betydningen av at (offisiell) statistikk blir inndelt etter kjønn (se eksempler nederst på sida). Å kjønnsdele statistikk gjør nemlig at både menns og kvinners vilkår synliggjøres når ulike sider ved tilværelsen skal presenteres i form av statistiske tabeller. Tilgang til grunnleggende fakta om kvinners og menns situasjon er en av flere forutsetninger for å lykkes i arbeid med likestilling og likeverd. I et slikt perspektiv er det således viktig at mest mulig statistikk blir inndelt etter kjønn.

 

 

Lite kjønnsdelt statistikk om samiske forhold

Fordi det så langt eksisterer lite samiskrelatert statistikk generelt, fins det også lite kjønnsdelt samisk stati-stikk. En særskilt utfordring når det gjelder å sikre kjønnsdelt samisk statistikk, er at det pr i dag ikke er noen (offentlig) instans som er tillagt - eller har tatt - formelt ansvar for løpende arbeid med samiske likestillingssaker generelt (jf rollene til Likestillingssenteret i Norge og Jämställdhetsenheten vid Näringsdepartementet i Sverige).

 

 

Kommentert oversikt over et utvalg kilder for samiskrelatert kjønnsdelt statistikk

 

… kommer…

 

 

 

Noen nasjonale og internasjonale kilder for kjønnsdelt statistikk generelt

Det fins i dag mange nettsteder som formidler kjønnsdelt statistikk innen gitte geografiske områder og/eller ulike tematisk(e) felt. I blant presenteres også ulike sider ved det å lage slik statistikk. Noen relevante eksempler:

 

·     Norge - Statistisk sentralbyrå. Tema: Likestilling

·     Sverige - Statistiska centralbyrån. Jämställdhetsstatistik 

·     Finland - Statistics Finland. Facts and Figures about Women and Men

·     Norden - Nordisk råd. Likestilling - Statistikk & fakta

·     Europa - UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). UNECE's Gender Statistics Website for Europe and North America

·     Verden - United Nations, Statistics Division. Statistics and indicators on women and men

 Denne siden ble sist oppdatert 11.03.2005 - Utskriftsvennlig versjon