Norsk
Sámegiella
English
Prosjekt om
samisk statistikk

On Sami statistics
Om nettstedet
Om databaseprosjektet
Delprosjekt 2003 - 2005:
Samiskrelatert statistikk i Norge
Prosjektdokumenter
Samisk statistikkportal

Om samebefolkningen

Bruk av samisk språk

Sametingsvalg

Levekår. Helse og sosial

Utdanning og forskning

Næringsliv

Medier. Kultur

Regionalstatistikk

Kjønnsdelt statistikk

Annen urfolksstatistikk
Vanlige spørsmål
Kontaktpersoner
Sideoversikt

Samiskrelatert levekårs-, helse- og sosialstatistikk

 

 

Kommentert oversikt over et utvalg relevante kilder

Som hjelp til å finne mer utfyllende opplysninger om denne tematikken er det utarbeidet en kommentert over-sikt over et utvalg relevante kilder, fortrinnsvis for data av relativt nyere dato. Oversikten omfatter også kilder som tar opp ulike sider ved innhenting og utarbeidelse av slikt tallmateriale. (Foreløpig inngår flest kilder om forhold på norsk side av Sápmi). Oversikten gjengis nedenfor og er sortert i to hovedkategorier:

 

·     Offentlige publikasjoner - utredninger, meldinger mm (kronologisk innen hver publikasjonstype)

·     Andre kilder (alfabetisk)

 

 

Ø       Offentlige publikasjoner - utredninger, meldinger mm (kronologisk innen hver publikasjonstype)

 

NOU 1995: 6: Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge. Oslo, Helse og sosialdepartementet.

Utredningen er i liten grad basert på bruk av tallmateriale. Noen få steder i teksten gjengis likevel enkelte tall, bl.a. hentet fra lokale studier innen fagfeltet. I kap. 13, Utredning og forskning om samiske forhold, påpekes for øvrig behovet for mer kunnskap generelt. Bl.a. sies følgende: "Utvalget er kjent med at slik situasjonen er i dag, kan planleggingen av helt nødvendige tiltak for samene stoppe opp på grunn av mangler i beslutningsgrunnlaget. Når begrunnelsen for et tiltak kun bygger på henvisninger til praktiske behov, så vil argumentasjonen for tiltaket mangle den tyngde i form av forskning og statistisk materiale som ellers er vanlig".

 

NOU 2001: 22: Fra bruker til broger. En strategi for nedbygging av funksjonshemmedes barriere. Oslo, Sosial- og helsedepartementet

I kap. 16, Samer og innvandrere med funksjonsnedsettelser, omhandler delkap. 16.2 samiske forhold. Her påpekes bl.a. at det mangler oversikt både over samenes levekår generelt og samer med funksjonsnedsettelser spesielt. I vurderderingen sies bl.a.: Samisk forskning og dokumentasjon må styrkes. Det er bl.a. stort behov for bedre data om samiske levekår og samfunnsforhold".

                                                                                              

St meld nr 50 (1998-99): Utjamningsmeldinga. Om fordeling av inntekt og levekår i Noreg. Oslo, Sosial- og helsedepartementet

Kap. 6, Regional fordeling av levekår, har et kort delkap. om samiske forhold: 6.10 Levekår i samiske område (s. 167-168). Innholdet er basert på tall fra et område som i grovt sett tilsvarer virkeområdet for Samisk utviklingsfond (SUF) på det aktuelle tidspunkt. Tallmaterialet ble produsert særskilt av SSB på oppdrag for utvalget. Det blir imidlertid gjengitt få tall i teksten, og stort sett er disse da samletall for større områder. Tallene sammenlignes også med relevante tall for nær- eller omkringliggende områder.

 

Sosial- og helsedepartementet (2001): Mangfold og likeverd. Regjeringens handlingsplan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkningen i Norge 2001-2005 =

Sosiála- ja dearvvašvuođadepartemeanta (2001): Máŋggabealatvuohta ja ovttadássásašvuohta. Ráđđe-husa dearvvašvuođa- ja sosiálabálvalusaid doaibmaplána Norgga sápmelaččaid várás 2002–2005 (I-1046 B)

* Teksten er på samisk og norsk =

* Logus lea sáme- ja darogillii.

Handlingsplanen gir en samlet framstilling av oppfølgingen av forslag i NOU 1995:6 Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge. Planen viser selv i liten grad til konkrete tall i presentasjoner og tiltaksforslag. Ett av forslagene lyder imidlertid: "Levekår i samiske områder. Forskning om samers levekår og helse må igangsettes. Prosjekter med kjønnsperspektiv bør prioriteres". Dette konkretiseres bl.a. under punktet Høgere utdanning og forskning hvor det sies at "SHD vil finansiere en helse- og levekårsundersøkelse i samiske områder. Undersøkelsen planlegges og gjennomføres under senterets ledelse, i nært samarbeid med Statens helseundersøkelser/det nye folkehelseinstituttet som etableres 01.01.02".

 

 

Ø       Andre kilder (alfabetisk)

 

Kuperus, Klaaspeter (2001): Kartlegging av behovet for tilrettelagte helse- og sosialtjenester for det samiske folket på Helgeland. Hattfjelldal, Sijti Jarnge

I kap. 2, Antall personer med samisk identitet innenfor prosjektets område (s.19-32), drøftes ulike historiske og nåtidige kilder for antall sørsamer i området, og det blir også gjengitt en del tall. De mer fagspesifikke kapitlene i publikasjonen inneholder imidlertid lite tallmateriale.

 

Kvernmo, Siv m.fl. (red. 2003): Ung i Sápmi. Oaidnil nr. 1. Tromsø, Universitet i Tromsø, Insitutt for samfunns-medisin - Senter for samisk helseforskning =

Kvernmo, Siv ja earát (red. 2003): Nuorra Sámis. Oaidnil nr. 1. Romsa, Romssa universitehta, Servodat medisiinna instituhtta - Sámi dearvvašvuođadutkanguovddáš

* Teksten er på samisk og norsk =

* Logus lea sáme- ja darogillii.

Rapporten inneholder analyser av svar på spørsmål om en rekke levekårsvaraibler stilt til 3 200 ungdommer i Nord-Norge. I analysene sammenlignes svar fra ungdom som har oppgitt ulike etniske tilhørigheter.

 

Pedersen, Jan-Tore (2001): Inntektssystemet til kommunene - rimelig og rettferdig, eller skjevt og tilfeldig. En vurdering av systemet for kommuner i indre Finnmark. HIO-notat 2001 nr 19. Oslo, Høgskolen i Oslo, Avdeling for økonomi-, kommunal- og sosialfag

Inneholder en del statistiske data om kommunestørrelse og levekår i kommunene Kautokeino, Karasjok og Porsanger. Tallene er spredt i ulike kapitler.

 

Sámi dearvvašvuođadutkanguovddᚠ- Romssa universitehta, Servodat medisiinna instituhtta =

Senter for samisk helseforskning - Universitet i Tromsø, Insitutt for samfunnsmedisin

Nettstedet inneholder bl.a. noe informasjon om grunnlag for og arbeid med kvantitativt baserte helse- og levekårsundersøkelser som pågår i samiske områder.

 Denne siden ble sist oppdatert 11.03.2005 - Utskriftsvennlig versjon