Norsk
Sámegiella
English
Prosjekt om
samisk statistikk

On Sami statistics
Om nettstedet
Om databaseprosjektet
Delprosjekt 2003 - 2005:
Samiskrelatert statistikk i Norge
Prosjektdokumenter
Samisk statistikkportal
Annen urfolksstatistikk
Vanlige spørsmål

Hvor mange samer...?

Hvor mange kan samisk?

Har alle samer rein?

Bor det flest samer i Oslo?

Er det forskjeller mellom...?

Hvorfor mangler statistikk?

Kontaktpersoner
Sideoversikt

Hvorfor mangler samisk statistikk?

 

En nærmere drøfting av mulige årsaker til manglende samisk statistikk finnes i prosjektdokumentet Retten til kunnskap om seg selv. Kort oppsummert er trolig følgende forhold sentrale årsaker til denne mangelen:

 

·     Det har over tid vært ulikt syn på om det er viktig – og riktig – å utarbeide samiskrelatert statistikk. Dette gjelder både for statenes myndigheter og statistikkbyråer, så vel som internt i samiske politiske og faglige miljøer/institusjoner.

 

·     Det er ingen entydige geografiske grenser for hvilke områder som skal omfattes av samisk statistikk. Det er heller ikke en definert samebefolkning å lage samisk statistikk om. Dette gjør arbeidet metodisk vanskelig.

 

·     Ingen instans har (hatt) ansvar for å tilrettelegge for at a) denne type statistikk utarbeides og formidles, eller b) for å sammenstille og gjøre tilgjengelig de talldata og den statistikk som faktisk har blitt lagd.

 

 

De metodiske utfordringene henger blant annet sammen med at spørsmål om antall samer ikke lar seg besvare, jf. punktet Hvor mange samer…? hvor noen av poengene er:

 

·     Det har vært og er ennå ulike oppfatninger om hvem som er same og som inngår i samebefolkningen. De ulike oppfatningene kommer til uttrykk både på individ- og institusjonsnivå og mellom nasjonalstater. På individnivå kan disse oppfatningene gjelde både en selv og andre.

 

·     I statene med samisk bosetting har registrering av samisk tilhørighet av ulike årsaker ikke inngått i de landsomfattende folketellingene, særlig etter 2. verdenskrig. Men heller ikke de tellinger hvor registrering av samisk tilhørighet har inngått, har vært landsdekkende eller konsistente over tid.

 

·     Det var i lange perioder offisiell statlig politikk at samene skulle gi opp sin levemåte, sin kultur og sin identitet. I Norge kalles dette for fornorskningspolitikken. Denne politikken lyktes lagt på vei etter som mange mennesker ga opp eller skjulte sin opprinnelige samiske identitet.

 Denne siden ble sist oppdatert 03.02.2006 - Utskriftsvennlig versjon