Norsk
Sámegiella
English
Prosjekt om
samisk statistikk

On Sami statistics
Om nettstedet
Om databaseprosjektet

Bakgrunn og utfordringer

Prosjektets hovedmål

Organisering og finansiering

Delprosjekt 2003 - 2005:
Samiskrelatert statistikk i Norge
Prosjektdokumenter
Samisk statistikkportal
Annen urfolksstatistikk
Vanlige spørsmål
Kontaktpersoner
Sideoversikt

Bakgrunn og utfordringer

 

Utover 1990-tallet ble det rettet stadig mer oppmerksomhet mot den generelle mangelen på oppdaterte talldata om aktuelle samiske samfunnsforhold. Den økte oppmerksomheten kan trolig særlig knyttes til den samiske institusjonsbyggingen på 1980- og 1990-tallet - ikke minst etableringen av Sametinget i Norge i 1989. Både ved Sametinget og ved andre institusjoner og enheter med samiskrelatert virksomhet erfarte man nemlig at det var behov for bedre tilgang til relevante kvantitative grunnlagsdata i ulike planleggings- og evalueringsprosesser. Også i sammenheng med forskning og annen kunnskapsutvikling ble slikt databehov påpekt. To eksempler på konkrete utspill i så måte er:

 

1) Høsten 1996 arrangerte Senter for samiske studier ved Universitet i Tromsø et seminar med tittelen Relevans og bruk av statistikk i forvaltning og forskning knyttet til samiske samfunnsforhold. Bakgrunnen for seminaret var en henvendelse fra Troms fylkeskommune som ønsket å styrke sitt arbeid med planfaglig grunnlagsmateriale vedrørende samiske samfunnsforhold. I fokus sto behov for og bruk av samisk statistikkmateriale, metodiske og etiske sider ved slikt tallmateriale, alternative metoder og nye behov for dette tallmaterialet.

 

2) Våren 1997 behandlet Sametinget saken Utredning om samisk forskning (Sak 19/97). Under punktet "Datainnsamling, statistikk og nettverk" ble det bl.a. vedtatt en målsetting om at det må bygges opp en samisk database hvor det samles grunn- og primærdata for samiske forskningsformål om og fra samiske samfunnsforhold. Siste setning lyder: "En felles database med statistisk materiale er en forutsetning for samfunnsforskning og planlegging".

 

Helt konkret var det denne type direkte signaler som lå til grunn da NSI i 1997/98 valgte å starte arbeidet med et forprosjekt vedrørende mangelen på samiske talldata.

 

 

Utfordringer i prosjektet

Situasjonen når samiskrelaterte statistiske data etter hvert i stigende grad etterspørres av samiske så vel som ikke-samiske aktører kan oppsummeres på følgende måte:

 

·         Det finnes lite relevant og oppdatert tallmateriale vedrørende dagens samiske samfunnsforhold.

 

·         De relevante data som faktisk eksisterer, er vanskelig å finne fram til fordi slike data er utarbeidet av forskjellige institusjoner og publisert i ulike systemer og dokumenter.

 

·         Det er ikke klart hvilke kriterier som kan og bør legges til grunn for definisjon, utvelgelse og innsamling av samiskrelaterte data i etnisk sammensatte områder.

 

·         Det er ingen som har formelt ansvar for å sikre at samiskrelaterte talldata samles inn og for at (offisiell) samiskrelatert statistikk regelmessig blir utarbeidet og distribuert.

 

Denne situasjonen tilsier at prosjektets utfordringer er av både metodisk og organisatorisk karakter. Prosjektets forskningsdel fokuserer spesielt på de metodiske aspektene. Samlet kan det formuleres tre hovedutfordringer:

 

1) Å utforme opplegg for formell organisering av regelmessig arbeid med samisk statistikk i framtida.

 

2) Å legge til rette for bedre tilgang til de samiskrelaterte talldata og statistikker som faktisk fins.

 

3) Å utvikle systemer for løpende produksjon av samiskrelatert statistikk.Denne siden ble sist oppdatert 16.03.2005 - Utskriftsvennlig versjon