Norsk
Sámegiella
English
Prosjekt om
samisk statistikk

On Sami statistics
Om nettstedet
Om databaseprosjektet
Delprosjekt 2003 - 2005:
Samiskrelatert statistikk i Norge

Bakgrunn

Delprosjektets hovedmål

Organisering og finansiering

Referansegruppe

Prosjektdokumenter
Samisk statistikkportal
Annen urfolksstatistikk
Vanlige spørsmål
Kontaktpersoner
Sideoversikt

Delprosjektets bakgrunn

 

NSI gjennomførte forprosjekt Samisk samfunnsvitenskapelig database i 1998. Kombinasjon av ekstern og intern finansieringen gjorde at NSI høsten 2000 kunne starte opp et eget hovedprosjekt med samme navn. I startfasen av hovedprosjektet ble det særlig arbeidet med metodiske problemstillinger. Disse var bl.a. relatert til historisk praksis for samisk statistikk i Norden, og til internasjonal behandling av etnisitet som statistisk kategori i teori om og praksis generelt og vedrørende urfolk spesielt.

 

Et annet sentralt element i hovedprosjektet var uttesting av ulike sider ved et utkast til opplegg for regional statistikk for samiske bosettingsområder i Norge. I dette arbeidet inngikk a) avgrensing av det aktuelle området, b) innhenting og bearbeiding av utvalgte data (bestilt som spesialkjøringer hos Statistisk sentralbyrå), samt c) presentasjon, formidling og evaluering av resultatene.

 

Ut fra erfaringene som ble høstet underveis i det første året av hovedprosjektet, ble det mer og mer tydelig at utvikling og senere drifting av en samisk statistikkbase med tilhørende tjenester, vil være en oppgave av svært omfattende faglig og teknologisk kompleksitet og med markante ressursbehov. Fra NSIs side vokste det derfor fram en erkjennelse av at det ikke er rimelig at en mindre forskningsinstitusjon som NSI, alene skal bære de oppgaver og det (samfunns)ansvar som utvikling og drifting av en permanent etablert samisk database vil innebære.

 

 

Behov for å involvere flere aktører

NSI så det etter hvert som nødvendig å også vektlegge problemstillinger knyttet til hvilke instanser som kunne tenkes å være relevante faste aktører i arbeidet med utforming og formidling av samisk(relatert) statistikk. Sommeren 2001 framsatte NSI således i et arbeidsnotat (bl.a.) begrunnede forslag om at spesielt Sametinget, Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og Statistisk sentralbyrå (SSB) burde involveres både i dagens databaseprosjekt og i en eventuell framtidig driftsfase. Arbeidsnotatet ble oversendt prosjektets kontaktpersoner i Sametingets administrasjon, og det ble samtidig foreslått at representanter fra Sametingsadministrasjonen og ansvarlig for NSIs databaseprosjekt burde møtes for å drøfte saken videre.

 

Et slikt møte ble avholdt høsten 2001, og det ble da enighet om å ta sikte på et møte hvor også KRD og SSB skulle delta. Sametinget innkalte senere KRD, SSB og NSI til et møte hos KRD i februar 2002. Temaet var arbeidet med samisk statistikk og framtidig organisering. Hovedkonklusjonen på dette møtet var at det burde igangsettes et større prosjekt for å arbeide fram permanente drifts- og ansvarsløsninger for samiskrelatert statistikk. Dette burde da være løsninger som både ble forankret i det samiske samfunn og involverte det nasjonale statistikkbyråets kompetanse og teknologi. I tillegg burde KRD og andre departementer bidra, spesielt på finansieringssida.

 

 

Utspill fra regjeringen

I slutten av mai 2002 fremla daværende regjering en stortingsmelding om samisk høyere utdanning og forskning (St. meld. nr. 34 (2001-2002)). Ett av tiltakene som foreslås er:

 

"Regjeringen vil ta initiativ til at det igangsettes arbeid for å tilrettelegge en hensiktsmessig organisering av primær- og grunnlagsdata om samiske forhold, slik at data kan gjøres tilgjengelig for generell samfunnsplanlegging og forskningsformål. Organisering og finansiering må vurderes nærmere" (kap. 9.12).

 

I juli 2002 sendte Finansdepartementet brev til Sametinget (med kopi til KRD, SSB og NSI) om at organisering og finansiering av primær- og grunnlagsdata vedrørende samiske forhold skal behandles på et møte som KRD vil innkalle til over sommeren.

 

Et slikt møte ble avholdt i november 2002. Konklusjonen var at den type forsknings- og utviklingsprosjekt som NSI i samarbeid med SSB hadde beskrevet i en prosjektskisse fra mars 2002, burde igangsettes. Dette prosjektets navn var Samiskrelatert statistikk i Norge - innhold, organisering og drift. Det var óg enighet om at det ville være naturlig at det var Sametinget som på vegne av staten inngikk kontrakt med NSI og SSB om prosjektet. Ansvar for finansiering skulle likevel avklares nærmere med Sametinget og KRD.

 

 

Et samarbeidsprosjekt tar form

Høsten 2002 var status følgende: Det var enighet om at det ville være hensiktsmessig at et utvidet prosjekt vedrørende permanente drifts- og ansvarsløsninger for samiskrelatert statitikk i Norge, skulle bygge videre på det arbeid som så langt var gjort i NSIs databaseprosjekt. Det var dessuten enighet om å faktisk starte opp et slikt prosjekt, og at det skulle skje i form av et samarbeid mellom NSI og SSB.

 

Dette samarbeidet ville nettopp sikre at prosjektet både ble forankret i et samisk fagmiljø og at det kunne bygge på den kompetanse og infrastruktur som besittes av nasjonalstatens statistikkbyrå. Samtidig ville SSBs deltakelse bidra til å synliggjøre at byråets ansvar for statistikk om det norske samfunn, også inkluderer ansvar for samiskrelatert statistikk i Norge.

 

Tidsrammen for det "utvidede statistikkprosjektet" ble satt til januar 2003 - desember 2005.Denne siden ble sist oppdatert 08.03.2005 - Utskriftsvennlig versjon