Norsk
Sámegiella
English
Prosjekt om
samisk statistikk

On Sami statistics
Om nettstedet
Om databaseprosjektet
Delprosjekt 2003 - 2005:
Samiskrelatert statistikk i Norge
Prosjektdokumenter
Samisk statistikkportal

Om samebefolkningen

Bruk av samisk språk

Sametingsvalg

Levekår. Helse og sosial

Utdanning og forskning

Næringsliv

Medier. Kultur

Regionalstatistikk

Kjønnsdelt statistikk

Annen urfolksstatistikk
Vanlige spørsmål
Kontaktpersoner
Sideoversikt

Statistikk vedrørende Sametingsvalg

 

Det finnes ingen samlet oversikt over statistikk fra sametingsvalg i de tre statene hvor slike valg avholdes. For å finne statistikk fra disse valgene må man derfor benytte flere ulike kilder. Oversikt over aktuelle kilder finnes på denne nettsida. Nederst på sida er en egen oversikt over nettsteder med offisiell valgstatistikk i Norden.

 

 

Kommentert oversikt over et utvalg relevante kilder

Ett av målene med NSIs databaseprosjekt er å tilrettelegge for samlet tilgang til samiskrelaterte talldata. Dette gjøres blant annet ved å utarbeide kommenterte tematiske oversikter over utvalgte kilder. Utvalgene består i hovedsak av kilder vedrørende forhold av relativt nyere dato. Det er også valgt ut kilder som tar opp ulike sider ved innhenting og bearbeiding av denne typen tallmateriale. (Foreløpig inngår flest kilder om forhold på norsk side av Sápmi). Oversikten over Statistikk vedrørende sametingsvalg er sortert i tre hovedkategorier:

 

·     Nettsteder med valgstatistikk fra sametingsvalg

·     Publikasjoner utgitt av Sametinget i Norge (alfabetisk)

·     Andre publikasjoner (alfabetisk)

 

 

Ø       Nettsteder med valgstatistikk fra sametingsvalg

 

Finland. Suoma Sámediggi. Válggat.

Samiskspråklig side med tilgang til statistikk fra valgene i 1999 og 2003 (noen tekster på finsk). Det finnes også egne finskspråklige sider med valgstatistikk.

 

Sverige. Valmyndigheten. Sametingsval 2005

Velg først "Tidigare val" i toppmenyen. Velg så "2005 Val til Sametinget" i sidemenyen. Her finnes valgresultater og statistikk fra 2005, inkludert statistikk om valgmanntallet (röstlängdsstatistik).

 

Sverige. Sametinget. Statistik om röstlängd och valdeltagande

Her finnes hovedtall for alle valgene fra og med 1993.

 

Norge. Statistisk sentralbyrå. Sametingsvalget 2005

Artikkel med figurer og en rekke tabeller. Tall fra tidligere valg må i hovedsak hentes fra trykte kilder, jf. oversikten nedenfor.

 

Norge. Sametinget. Sametingets valgmanntall - samemanntallet

Kretsvis og samlet oversikt over antall innmeldte i valgmanntallet ved de fem gjennomførte valgene (1989, 1993, 1997, 2001, 2005). Tall for fordeling på kjønn i 2005.

 

Norge. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Skolevalg 2005 for Sametinget

            Inneholder offisielle tall fra skolevalget ved 16 videregående skoler.

 

Norge. Norut NIBR Finnmark - Finnmarksstatistikk. Sametingsvalget 2005

Kommentarer, to tabeller og to figurer.

 

 

Ø    Publikasjoner utgitt av Sametinget i Norge

 

Hætta, Odd Mathis (1992): Sametinget i navn og tall. Høsten 1989 - høsten 1993. Karasjok, Sametinget

Av innholdet: Navn på og biografier for sametingsrepresentantene, inkludert fordeling på kjønn, alder og språkbruk. Totale og kretsvise oversikter over bl.a. antall manntallsregistrerte, antall avgitte stemmer, fordeling av avgitte stemmer, samt prosentvis valgdeltakelse.

 

Hætta, Odd Mathis (1994): Sametinget i navn og tall. Høsten 1993 - høsten 1997. Karasjok, Sametinget

Innhold i hovedsak som for 1992-utgaven.

 

Hætta, Odd Mathis (1998): Sametinget i navn og tall. Høsten 1997 - høsten 2001. Karasjok, Sametinget

Innhold i hovedsak som for tidligere utgaver, men har med noe mer om størrelse på og kjønnsfordeling i same(valg)manntallet.

 

Hætta, Odd Mathis (2002): Sametinget i navn og tall. Høsten 2001 - høsten 2005. Karasjok, Sametinget

Innhold i hovedsak som for 1998-utgaven.

 

Sametinget (2001): Sametingets valgregelutvalg - Rapport av 30.09.01.

I tillegg til en gjennomgang av Sametingets valgordning inneholder denne rapporten en rekke tall vedrørende de fire første sametingsvalgene (1989, 1993, 1997, 2001).

 

 

Ø    Andre publikasjoner

 

Pettersen, Torunn, Jorunn Eikjok og Aili Keskitalo (2002): Vil de ikke - eller slipper de ikke til? En undersøkelse av den lave kvinnerepresentasjonen på Sametinget i Norge. Sámi Instituhtta/Nordisk Samisk Institutt og Sámi allaskuvla/Samisk høgskole, 2002. 106 s. Kun distribuert som pdf-fil på Internett.

I to av kapitlene finnes tabeller og figurer som presenterer diverse statistikk fra valgene 1989 - 2001: Kap. 3 Sametingsvalg - oppslutning og representasjon, og Kap. 4 Kjønnsfordeling ved valg og nominasjoner.

 

Pettersen, Torunn (2003): Don't they want to - or don't they get to? A Study of the low Number of Female Representatives at the Sameting in Norway. Paper presented at Gender and Power in the New Europe, the 5th European Feminist Research Conference August 20-24, 2003 Lund University, Sweden. Stream 2: Equality - Workshop Women and Decision Making

Presentasjon av rapporten i referansen Pettersen, Eikjok og Keskitalo (2003).

 

 

 

Nettsteder for offisiell valgstatistikk i Norden

I de stater hvor det avholdes sametingsvalg er valgstatistikk generelt godt dekket og lett tilgjengelig via de nasjonale statistikkbyråens nettsteder: 

 

·     Finland. Tilastokeskus/Statistikcentralen. Statistik för de olika valen

·     Sverige. Statistiska centralbyrån. Medborgarinflytande.

·     Norge. Statistisk sentralbyrå. Valgstatistikk

 

Valgstatistikk for de selvstyrte områdene i Norden formidles av de respektive statistikkbyråene på Åland, Færøyane, og Grønland (Statistikbank, Offentlige valg). Samlet valgstatistikk for Norden finnes i Nordisk statistisk årsbok 2005.Denne siden ble sist oppdatert 08.02.2006 - Utskriftsvennlig versjon