Gå til Altinn rapportering

Svarene deres er viktige

SSB trenger opplysninger for å belyse utviklingen i sykefraværet totalt sett og fordelt på næring, sektor og ulike personlige kjennemerker ved de sykmeldte. Dette skal blant annet danne grunnlag for å utvikle og evaluere tiltak mot sykefravær.

Egenmeldt sykefravær blir produsert i samarbeid med Navs sykemeldingsregister over legemeldt sykefravær.

Viktige brukere av statistikken er myndighetene, partene i arbeidslivet, den enkelte virksomhet og forskere. Statistikken er sentral i evalueringen av Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Videre gir statistikken mulighet for

 • arbeidsgiver og bevilgende myndigheter til å foreta pålitelige utgiftsanslag
 • partene i arbeidslivet til å vurdere effekten av ulike tiltak som blir satt i verk for å redusere sykefraværet
 • å identifisere risikogrupper for å kunne sette i verk forebyggende tiltak
 • sammenligning over tid som grunnlag for forskning på området

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket kunne få tvangsmulkt.

Svarfristen er oppgitt i skjema i Altinn.

Dere skal gi opplysninger om

 • antall leverte egenmeldinger
 • tapte arbeidsdager og
 • tapte dagsverk

Tallene skal fordeles på kjønn.

Antall personer med egenmeldt sykefravær: Dere skal rapportere det samlede antallet personer som har hatt ett eller flere egenmeldte sykefravær i løpet av kvartalet. Personer med flere egenmeldte sykefravær i kvartalet skal dere telle bare én gang.

Antall egenmeldinger: Dere skal rapportere totalt antall egenmeldinger i kvartalet. En egenmelding blir definert som én eller flere sammenhengende kalenderdager med sykdom. Hvis en ansatt benytter flere egenmeldinger i kvartalet, rapporterer dere alle egenmeldingene. For deltidsarbeidende som ikke jobber daglig, skal dere regne et egenmeldt sykefravær som én sammenhengende egenmelding fra den første sykefraværsdagen til vedkommende er tilbake på jobb igjen.

Antall egenmeldte sykefraværsdager: Dere skal rapportere samlet antall sykefraværsdager som alle egenmeldinger utgjør i kvartalet. Dere regner kun normalarbeidsdager som sykefraværsdager. Det vil si at dere ikke skal ta med generelle fridager og helgedager. Ta ikke med dager dere ikke forventer at de deltidsansatte skal jobbe, se eksempler nedenfor. Ta ikke med fravær under en halv dag.

Antall dagsverk med egenmeldte sykefravær: Dere skal rapportere samlet antall dagsverk som er tapt på grunn av egenmeldt sykefravær. For deltidsansatte som jobber reduserte dager skal dere beregne dagsverk ved å ta antall sykefraværsdager og korrigere for stillingsandel (hvis stillingsandelen varierer for den ansatte, kan dere bruke et anslag for gjennomsnittlig stillingsandel). For deltidsansatte som jobber noen dager i uka, skal dere kun beregne dagsverk ut fra dagene den ansatte skulle vært på jobb (se eksempler på beregning av dager og dagsverk).

Eksempler på beregning av dager og dagsverk med sykefravær:

 • En arbeidstaker i en IA-virksomhet jobber 100 prosent stilling (med normal arbeidsuke), og er syk fra og med fredag til og med mandag. Dere skal føre 2 * 1 = 2 dager og 2 * 1 = 2 dagsverk i skjemaet.
 • En arbeidstaker jobber 50 prosent stilling fastsatt til 3 hele dager den ene uken og 2 hele dager den andre uken. En uke er arbeidstakeren syk fra og med mandag til og med onsdag, uka han skulle ha jobbet mandag, onsdag og fredag. Dette regner dere ut slik: 2 * 1 = 2 dager og 2 * 1 = 2 dagsverk
 • En arbeidstaker jobber 4 timer daglig og er syk i tre dager. Dette regner dere ut slik (vi antar her at det er 7,5 timer i en normal hel arbeidsdag): Dager: 3*1 = 3 dager. Dagsverk: 3 * 4/7,5 = 1,6 dagsverk.

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak og virksomheter. Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i virksomheten i rapporteringsperioden.

Det varierer hvor lenge et foretak har opplysningsplikt. Store foretak (basert på antall ansatte rapportert inn via a-meldingen) må alltid svare på undersøkelsen. Mellomstore foretak har opplysningsplikt i fire år, mens de minste foretakene ikke er med i utvalget. Hva vi regner som mellomstore og store foretak kan variere fra næring til næring. Definisjonen av små foretak: Foretak som har virksomheter som har fire eller færre ansatte ved trekketidspunktet.

 • Plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • Retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20 og statistikkforskriften § 4
 • Retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • Retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI
 • Disse lovene finner dere på Lovdata sine sider.

Trenger dere hjelp?

Veiledning - hvordan sende inn opplysninger

Her svarer vi på ofte stilte spørsmål om undersøkelsen. Finner dere ikke svar på det dere lurer på, kan dere kontakte oss på datafangst@ssb.no eller 62 88 51 90.

Spørsmål:

Statistisk sentralbyrå (SSB) kan pålegge foretak og virksomheter opplysningsplikt fordi det er viktig for samfunnet å ha god offisiell statistikk. Det innebærer at dere er pliktige til å svare på en undersøkelse dere er trukket ut til. Opplysningsplikt er hjemlet i statistikkloven (Lovdata.no).

SSB kan ilegge tvangsmulkt dersom opplysningene ikke blir sendt inn innen fristen. Selv om dere betaler mulkten, er dere pliktige til å levere utfylt skjema. Størrelsen på mulkten kan øke dersom dere gjentatte ganger ikke overholder opplysningsplikten. Dere kan lese mer om tvangsmulkt i forskrift til statistikkloven (Lovdata.no).

SSB gir ikke økonomisk kompensasjon for utfylling og innsending av skjemaet.

Skjemaet er tilgjengelig i innboksen i Altinn.
I denne undersøkelsen er det virksomheten (underenheten) som er svarenheten.

Foretak med bare én virksomhet

Dersom foretaket bare har én virksomhet (underenhet), finner du skjemaet i innboksen til foretaket.

Foretak med flere virksomheter

Dersom foretaket har to eller flere virksomheter, finner du skjemaet i innboksen til virksomheten. For å se virksomheter (underenheter) klikk på «underenheter», og velg den virksomheten du skal fylle ut for.

Roller

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn. 

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet må du ha enkeltrettighet til denne spesifikke skjematjenesten eller en av disse rollene i Altinn: 

 • Utfyller/innsender
 • Ansvarlig revisor
 • Regnskapsfører uten signeringsrett
 • Regnskapsfører med signeringsrett

Ta kontakt med daglig leder i ditt foretak/din virksomhet hvis du ikke har riktig rolle i Altinn.

Du kan lese mer om delegering av roller på Altinn sine sider.

Du kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis du har spørsmål om roller og rettigheter.

Alle foretak (hovedenheter) som driver næringsvirksomhet og har ansatte, er registrert med minst én virksomhet (underenhet). Hvis foretaket har aktivitet på flere lokalt adskilte steder (adresser), skal disse være registrert som egne virksomheter. Hver virksomhet har et eget organisasjonsnummer.

Et foretak (hovedenhet) er den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet. En virksomhet (underenhet) er definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet som hovedsakelig driver med aktiviteter innenfor en bestemt næringsgruppe.

SSB sender vedtak om tvangsmulkt til foretaket med ny svarfrist dersom vi ikke har mottatt opplysninger innen svarfristen. Vedtaket faller bort hvis opplysningene blir sendt innen den nye svarfristen.

De som fortsatt ikke har svart innen den nye svarfristen, vil få saken oversendt til Statens innkrevingssentral for innkreving av mulkt og eventuelt tvangsinndrivelse.

I «arkiv» i Altinn finner dere alle skjemaene som er sendt inn tidligere. Hvis dere ønsker å sende inn skjemaet på nytt med endringer, kan dere lage en kopi av skjemaet dere allerede har sendt inn ved å klikke på «Lag ny kopi». Dere korrigerer tallene i kopien, og sender inn på nytt. Det er siste innsendte skjema som er gjeldende. Når skjemaet er sendt inn, vil dere få et kvitteringsnummer (AR-nummer). Denne kvitteringen kan dere skrive ut eller sende til en e-postadresse.

Finner du ikke skjemaene? Har du husket å velge riktig virksomhet øverst til høyre i Altinn?

Dere trenger ikke å fylle ut hele skjemaet i én sammenhengende sesjon. Når dere skifter side i skjemaet, vil opplysningene automatisk bli lagret. Dette gjør at dere kan gå ut og inn av skjemaet hvis dere for eksempel trenger å finne fram opplysninger. Husk å gå til neste side før dere går ut av skjemaet.

Dere kan ikke få utsettelse. SSB har frister som vi må overholde etter innsamlingsperioden, og utsettelser kan føre til at statistikken ikke blir publisert i tide. Hvis dere ikke leverer innen svarfristen, vil foretaket automatisk få vedtak om tvangsmulkt med ny og endelig frist. Hvis det er særskilte årsaker til at dere ikke kan rapportere innen svarfristen, ta kontakt med oss. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.