Befolkning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05803: Endringer i befolkningen i løpet av året 1735 - 2023

Magnus Haug, Statistisk sentralbyrå
+47 40811491
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 99 79 08 19
21.02.2023 08:00
Befolkning 1. januar:
personer
Levendefødte i alt:
personer
Fødte utenfor ekteskap:
personer
Dødfødte:
personer
Døde i alt:
personer
Døde under 1 år:
personer
Inngåtte ekteskap:
ekteskap
Skilsmisser:
skilsmisser
Innflyttinger:
personer
Utflyttinger:
personer
Levendefødte (per 1 000):
per 1 000
Døde (per 1 000):
per 1 000
Folketilvekst, absolutte tall:
personer
Folketilvekst (prosent):
prosent
Befolkning 1. januar:
1.1.
Levendefødte i alt:
31.12.
Fødte utenfor ekteskap:
31.12.
Dødfødte:
31.12.
Døde i alt:
31.12.
Døde under 1 år:
31.12.
Inngåtte ekteskap:
31.12.
Skilsmisser:
31.12.
Innflyttinger:
31.12.
Utflyttinger:
31.12.
Levendefødte (per 1 000):
31.12.
Døde (per 1 000):
31.12.
Folketilvekst, absolutte tall:
31.12.
Folketilvekst (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Befolkning 1. januar , Levendefødte i alt , Fødte utenfor ekteskap ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1735 , 1736 , 1737 ,

Valgt 1 av totalt 289

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Dokumentasjon av kommunetabeller over folkemengdens bevegelse 1906-1968 .

statistikkvariabel

Befolkning 1. januar

Før 1816 beregnet middelfolkemengde.

Dødfødte

Tall for 1984-1993 er hentet fra NOS Helsestatsitikk.

Døde under 1 år

Tall for 1986-1992 er hentet fra NOS Helsestatistikk.

Inngåtte ekteskap

Ekteskap der mannen var bosatt i Norge. Fra 2009 er ekteskap mellom personer med samme kjønn medregnet. Gjelder ekeskap der eldste ektefelle er bosatt i Norge.

Skilsmisser

Fra og med 2010 er skilsmisser mellom personer med samme kjønn medregnet.

Utflyttinger

Før 1951 bare utvandringer til andre verdensdeler (oversjøiske land).

Levendefødte (per 1 000)

Beregnet av middelfolkemengden.

Døde (per 1 000)

Beregnet av middelfolkemengden.

Folketilvekst (prosent)

Folketilvekst er lik differansen mellom folkemengde 1. januar to påfølgende år.