Ved siden av retningslinjene for europeisk statistikk er det også andre rammeverk offisiell statistikk må forholde seg til.

FNs ti fundamentale prinsipper

FNs ti fundamentale prinsipper for offisiell statistikk er det sentrale grunnlaget for alle kvalitetsrammeverkene.

FNs statistiske kommisjon har på bakgrunn av en rekke verdier og utviklingsmål med mer, utarbeidet de fundamentale prinsippene for offisiell statistikk.

Prinsippene ble første gang vedtatt i kommisjonen i 1994 og senere styrket gjennom tilslutning i FNs generalforsamling i 2014. Prinsippene er sentrale i FNs arbeid med offisiell statistikk og et viktig rammeverk for nasjonale statistikkbyråer og produsenter av offisiell statistikk verden over.

1. Offisiell statistikk er et uunnværlig ledd i informasjonssystemet i et demokratisk samfunn. Den skaffer myndigheter, markedsaktører og offentligheten data om økonomi, demografi, sosiale forhold og miljø. Til dette formål må offisiell statistikk - for å være til praktisk nytte - utarbeides og gjøres tilgjengelig på et uavhengig grunnlag av statistikkbyråene for å innfri borgernes rett til offentlig informasjon.

2. For å bevare tillit til offisiell statistikk må statistikkbyråene treffe beslutninger på basis av ene og alene profesjonelle overveielser, som inkluderer vitenskapelige prinsipper og profesjonell etikk når det gjelder metoder og fremgangsmåter for innsamling, bearbeiding, lagring og presentasjon av statistiske data.

3. For å gjøre en korrekt tolkning av data lettere, skal de statistiske byråene presentere informasjon om statistikken i henhold til vitenskapelige prinsipper for kilder, metoder og behandlingsmåter.

4. Statistikkbyråene er berettiget til å kommentere feilaktige tolkninger og misbruk av statistikk.

5. Data som skal brukes til statistikk, kan bli innhentet fra alle typer kilder, det være seg statistiske undersøkelser eller administrative registre. Statistikkbyråene skal velge kilde på grunnlag av kvalitet, aktualitet, kostnader og byrden for oppgavegiverne.

6. Individuelle data som er innhentet fra alle typer kilder, det være seg fra en fysisk eller juridisk person, skal være strengt konfidensielle og utelukkende brukes til statistiske formål.

7. Lovene, vedtektene og prinsippene som de statistiske systemene forholder seg til, skal gjøres offentlig kjent.

8. Koordinering mellom statistikkbyråene landene imellom er av vesentlig betydning for å oppnåoverensstemmelse og effektivitet i det statistiske systemet.

9. Bruk av internasjonale begreper, klassifikasjoner og metoder av statistikkbyråene i hvert land fremmer overensstemmelse og effektivitet av statistiske systemer på alle offisielle nivå.

10. Bilateralt og multilateralt samarbeid om statistikk bidrar til forbedring av systemene for offisiell statistikk i alle land.

Andre rammeverk

Andre slike rammeverk er FNs National Quality Assurance Framework (NQAF) og OECDs rådsanbefalinger om gode statistiske praksiser. The International Monetary Fund (IMF) har også utarbeidet et datakvalitetsrammeverk.

FNs National Quality Assurance Framework (NQAF)

FNs National Quality Assurance Framework (NQAF) stiller, på samme måte som retningslinjene for europeisk statistikk, krav til de institusjonelle forholdene, produksjonsprosessene og de statistiske produktene.

NQAF omfatter 19 kvalitetsprinsipper med en rekke underliggende indikatorer. I tillegg er det utarbeidet en sjekkliste, som kan brukes til selvvurdering.

OECDs Rådsanbefalinger om gode statistiske praksiser

Rådet i OECD vedtok i 2015 anbefalinger om gode statistiske praksiser og er det eneste juridiske instrumentet organisasjonen har på statistikkområdet.

Formålet med rammeverket er å kunne gjøre kvalitetsevalueringer av medlemslandenes statistikksystemer. Det er også et av de sentrale verktøyene når mulige nye medlemsland skal vurderes. Rådet holdes jevnlig orientert om implementering i alle OECDs medlemsland. Prinsippene i OECDs anbefalte praksiser er i hovedsak sammenfallende med retningslinjene for europeisk statistikk og som Norge følger. Vurdering av om Norge følger rådsanbefalingen, er basert på resultater fra kvalitetsvurderingene gjort i ESS Peer Review.

IMFs datakvalitetsrammeverk

IMFs rammeverk vurderer datakvaliteten hos statistikkprodusentene. IMF vurderer fem dimensjoner for kvalitet: Integritet, gode metoder, nøyaktighet og pålitelighet, punktlighet, aktualitet og konsistens, samt tilgjengelighet.