117264
117264
forskning
2010-06-04T13:47:00.000Z
no

KVARTS

KVARTS er en makroøkonomisk modell for norsk økonomi, utviklet i Statistisk sentralbyrå. Modellen benyttes til framskrivninger og politikkanalyser for sentrale størrelser i økonomien, blant annet i forbindelse med Statistisk sentralbyrås kvartalsvise konjunkturanalyser av norsk økonomi (publiseres i Økonomiske analyser og av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene ) . SSB benytter også modellen til ulike egne forskningsprosjekt (se for eksempel analysen av Drivkrefter bak konjunkturforløpet på 1990-tallet ), og i noen utstrekning til beregninger for ulike offentlige og private oppdragsgivere.

KVARTS er i stor grad sammenfallende med MODAG -modellen, som blant annet brukes av Finansdepartementet i arbeidet med de årlige nasjonalbudsjettene. Begge modellene nyttes først og fremst til analyser av den økonomiske utviklingen opptil 30-40 år fram i tid. Den viktigste forskjellen mellom de to modellene er at KVARTS regner på kvartalsvise data, mens MODAG regner på årlige data. MODAGs beskrivelse av inntektene etter institusjonell inndeling er dessuten bedre utbygd enn KVARTS'. En beskrivelse av MODAG vil imidlertid i hovedsak også være gyldig for KVARTS.