Livet i havet

Bærekraftsmål 14 livet i havet

Delmål 14.3: Redusere forsuringen av havet

Begrense mest mulig og sørge for håndtering av konsekvensene av havforsuring, blant annet gjennom styrket vitenskapelig samarbeid på alle nivåer

Gjennomsnittlig surhetsgrad i havet (pH) målt ved et avtalt antall representative målestasjoner (14.3.1)

Delmål 14.6: Stoppe fiskerisubsidier som bidrar til overkapasitet og overfiske

Innen 2020 forby visse former for fiskerisubsidier som bidrar til overkapasitet og overfiske, avskaffe subsidier som bidrar til ulovlig, urapportert og uregulert fiske, og dessuten unngå å innføre nye tilsvarende subsidier, samtidig som man erkjenner at en hensiktsmessig og effektiv særskilt og differensiert behandling av utviklingslandene og de minst utviklede landene bør være en integrert del av Verdens handelsorganisasjons forhandlinger om fiskerisubsidier. Samtidig som det tas hensyn til de pågående forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon, Doha-runden og erklæringen fra ministermøtet i Hongkong.

Grad av gjennomføring av avtaler og konvensjoner som tar sikte på å bekjempe ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Gjennomføringsnivå: 1=lavest - 5=høyest (14.6.1)
2018
4
av 5

Indikator 14.6.1 Framgang med hensyn til landenes gjennomføring av internasjonale avtaler og konvensjoner for å bekjempe ulovlig, urapportert og uregulert fiske

Tilgjengelig indikator Grad av gjennomføring av avtaler og konvensjoner som tar sikte på å bekjempe ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Gjennomføringsnivå: 1 lavest - 5 høyest

Delmål 14.6: Stoppe fiskerisubsidier som bidrar til overkapasitet og overfiske

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde FN: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/

Data: tidsserie, siste oppdatering 2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon