Livet på land

Bærekraftsmål 15 livet på land

Delmål 15.1: Bevare og gjenopprette økosystemer på land og i ferskvann

Innen 2020 bevare og gjenopprette bærekraftig bruk av ferskvannsbaserte økosystemer og tjenester som benytter seg av disse økosystemene, på land og i innlandsområder, særlig skoger, våtmarker, fjell og tørre områder, i samsvar med forpliktelser i internasjonale avtaler

Skogområder som andel av samlet landområde (15.1.1)
Skogområder som andel av samlet landområde (15.1.1)
2023
39,4
%

Indikator 15.1.1 Skogområder som andel av samlet landområde

Tilgjengelig indikator Skogområder som andel av samlet landområde (15.1.1)

Delmål 15.1: Bevare og gjenopprette økosystemer på land og i ferskvann

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Samlet landområde er det totale overflatearealet til et land minus området som er dekket av innlandsfarvann, som store elver og innsjøer. Se FNs metadatabase.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/natur-og-miljo/areal/statistikk/arealbruk-og-arealressurser

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 15.2: Slutt på avskoging og restaurering av forringet skog

Innen 2020 fremme innføringen av en bærekraftig forvaltning av all slags skog, stanse avskoging, gjenopprette forringede skoger, og i betydelig grad øke gjenreising og nyplanting av skog på globalt nivå

Andel skogareal innenfor lovlig etablerte verneområder, IUCN I-IV (15.2.1)

Delmål 15.5: Redusere ødeleggelse av habitater og tap av biologisk mangfold

Iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av biologisk mangfold og innen 2020 verne truede arter og forhindre at de dør ut

Rødlisteindeks for fugler (15.5.1)

Delmål 15.6: Fremme en rettferdig fordeling av fordelene knyttet til bruk av genressurser

Fremme en rettferdig og likeverdig deling av godene knyttet til bruk av genressurser, og fremme formålstjenlig tilgang til slike ressurser i tråd med internasjonal enighet

Lovgivning og administrative og politiske rammeverk for å sikre en rettferdig og likelig fordeling av goder ved utnyttelse av genetiske ressurser (15.6.1)
JA, delvis

Indikator 15.6.1 Antall land som har vedtatt lovgivning og administrative og politiske rammeverk for å sikre en rettferdig og likelig fordeling av goder

Tilgjengelig indikator Lovgivning og administrative og politiske rammeverk for å sikre en rettferdig og likelig fordeling av goder ved utnyttelse av genetiske ressurser (15.6.1)

Delmål 15.6: Fremme en rettferdig fordeling av fordelene knyttet til bruk av genressurser

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Naturmangfoldloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100?q=naturmangfold
Forskrift om beskyttelse av kunnskap om genetisk materiale: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-11-25-1367

Data: tidsserie, siste oppdatering -

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 15.8: Stoppe innføring og spredning av fremmede arter

Innen 2020 innføre tiltak for å unngå innføring og spredning av fremmede arter for å redusere fremmede arters påvirkning på land- og vannbaserte økosystemer i betydelig grad, og dessuten kontrollere eller utrydde prioriterte fremmede arter

Vedtatt relevant nasjonal lovgivning og avsatt tilstrekkelige ressurser for å forebygge eller bekjempe spredning av fremmede arter (15.8.1)
Vedtatt relevant nasjonal lovgivning og avsatt tilstrekkelige ressurser for å forebygge eller bekjempe spredning av fremmede arter (15.8.1)
JA, delvis

Delmål 15.a: Offentlig utviklingsbistand og offentlige utgifter til bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold og økosystemer

Mobilisere en betydelig økning i finansielle ressurser fra alle kilder for å bevare og utnytte biologisk mangfold og økosystemer på en bærekraftig måte

Offentlig utviklingsbistand og offentlige utgifter til bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold og økosystemer (15.a.1)

Amerikanske dollar til konstante 2018-priser