Om prosjektet Samisk samfunnsvitenskapelig database

 

I 1998 gjennomførte Sámi Instituhtta/Nordisk Samisk Institutt (NSI) et forprosjekt hvor målet var å utrede etablering av en database for tallmessig framstilling av samiske samfunnsforhold av demografisk, sosial og politisk karakter.

 

Forprosjektet fikk tittelen Samisk samfunnsvitenskapelig database. Tanken var et en slik database skulle fungere som et informasjons- og serviceorgan for ulike brukergrupper innen eksempelvis forskning og ut-danning, forvaltning, politikk og media. Resultatene av forprosjektet er dokumentert i en egen prosjektrapport.

 

I august 2000 ble arbeidet med tematikken videreført i form av et hovedprosjekt med samme navn. Til å begynne med var fokus særlig på de betydelige metodiske utfordringer som ligger i det å skulle framskaffe samisk statistikk i etnisk sammensatte områder. Men det ble også arbeidet med organisatoriske, finansielle og teknologiske sider ved det å løpende skulle utforme og formidle samiskrelaterte tallmateriale generelt og samisk statistikk spesielt.

 

Som et resultat av arbeidet i prosjektets første fase, etablerte NSI etter hvert samarbeid med andre aktører. Dette var aktører som ble sett på som relevante og nødvendige i en i prosess for å finne fram til permanente løsninger for arbeid med samisk statistikk - i første omgang innen Norges grenser.

 

Med utgangspunkt i kontakten med disse aktørene er prosjektet i perioden 2003 - 2005 organisert som et særskilt delprosjekt med tittelen Samiskrelatert statistikk i Norge - innhold, organisering og drift. Dette delprosjektet er et samarbeid mellom NSI og Statistisk sentralbyrå, og det har Sametinget som oppdragsgiver.

 

Les mer om NSIs databaseprosjekt under følgende menypunkter i sidemenyen:

 

·     Bakgrunn og utfordriger

·     Prosjektets hovedmål

·     Organisering og finansierig


Denne siden ble sist oppdatert 08.03.2005

Denne siden er skrevet ut fra www.sami-statistics.info