Vanlige spørsmål                                  

 

Kunnskapsnivået om samebefolkningen og om samisk kultur og samfunnsliv er generelt nokså lavt. En hovedårsak til dette er at slike tema helt fram til våre dager i liten grad har blitt omtalt i massemedia eller blitt presentert i lærebøker på ulike utdanningsnivå. Dette har bidratt til at forenklede og stereotypiske forestillinger om "det samiske" har fått dominere både offentlige omtaler og enkeltpersoners verdensbilder.

 

Samtidig er det mange som gjerne vil ha mer kunnskap om samiskrelaterte tema og som har en rekke ulike spørsmål i den sammenheng. Det er imidlertid ikke alle spørsmål om samer og samiske samfunnsforhold som lar seg besvare. Spesielt gjelder dette spørsmål som har å gjøre med tallstørrelser. Ja, det er jo nettopp bedre muligheter til å besvare slike spørsmål som er ett av målene med prosjektet om samisk statistikk.

 

 

Kommentarer til et utvalg kvantitativt orienterte spørsmål

Mange vanlig spørsmål om samiske forhold dreier seg om kvantitative forhold. Hensikten med å ta opp noen slike spørsmål på dette nettstedet er todelt: 1) Selv om det ikke kan gis nøyaktige svar, gis det ofte omtrentlige overslag (estimater) om de forhold som det spørres om. Noen slike estimater gjengis her. 2) Det kan være greit å vite litt både om grunnlaget for de ulike estimater som benyttes og om årsaker til at denne typen spørsmål ikke kan besvares mer nøyaktig. NB! Informasjonen her er ment som en introduksjon. For noen av de aktuelle temaene finnes mer omfattende opplysninger andre steder på dette nettstedet. Spørsmålene er:

 

·     Hvor mange samer er det egentlig… totalt og i ulike områder?

·     Hvor mange snakker samisk…?

·     Har alle samer rein?

·     Bor det flest samer i Oslo?

·     Er det forskjeller mellom…f.eks. samer i ulike områder og/eller samer og ikke-samer?

·     Hvorfor mangler samisk statistikk?

 

 

Om å søke svar på kvalitativt orienterte spørsmål - noen utfordringer og tips

I motsetning til det lille omfanget av tallbasert informasjon om samiske samfunnsforhold, fins det relativt mye informasjon basert på såkalt kvalitative data. Det er derfor mange spørsmål om samer og samisk kultur og samfunnsliv som det går greit å finne svar på. Både bøker, tidsskrifter og ulike offentlige publikasjoner er aktuelle kilder for dette. Etter hvert er også stadig mer informasjon tilgjengelig på ulike nettsteder.

 

Kildevalg for samiskrelatert informasjon avhenger både av den type informasjon som søkes og av hvem som søker den: Ikke alle fagområder og tema er like godt dekket – og ulike brukere har ulike behov for typer opplysning og eventuell veiledning. Dessuten har personer som behersker norsk og svensk, tilgang til langt flere kilder enn de som må ha informasjonen på samisk, finsk eller engelsk. Det er imidlertid ikke alltid lett å finne fram til den kvalitativt baserte informasjonen heller:

 

·     Det finnes ingen samlet oversikt over hvor og hvordan finne konkret informasjon om samer og samiske samfunnsforhold.

 

·     Det finnes ingen samlet kilde eller database for litteraturreferanser til relevante publikasjoner (bøker, artikler mm) uavhengig av utgivelsesland, publikasjonstype osv.

 

·     Det finnes (foreløpig) ingen egne informasjonsenheter i form av kontorer eller avdelinger som har som særskilt oppgave å formidle informasjon om samisk kultur og samfunnsliv i bred forstand og til alle typer brukergrupper.

 

·     Det er (foreløpig) varierende kvalitet på nettsider som ammenstiller utvalgte linker til samiske institusjoner og relevante publikasjoner/tekster - både med hensyn til innhold og driftsstabilitet.

 

I praksis må hver og en benytte de muligheter for informasjonssøking som er mest høvelig ut fra den enkeltes faglige utgangspunkt, institusjonelle tilhørighet og språklige kompetanse. Dette kan bl.a. skje ved å: 1) Søke i trykte og/eller nettbaserte kilder som man selv har tilgang til. 2) Benytte tjenester på bibliotek ved utdannings-institusjoner, på fag-/spesialbibliotek eller på folkebibliotek. 3) Ta direkte kontakt med ansatte på institusjoner hvor det arbeides med samiskrelaterte oppgaver.

 

Ved bruk av Internett er følgende nettsteder gode startsteder for søk etter samiskrelatert informasjon:

 

·     Kulturnett.no: Kildeveileder i samisk bibliotektjeneste

·     Sametinget.se: Samiskt Informationscentrum

  


Denne siden ble sist oppdatert 02.02.2006

Denne siden er skrevet ut fra www.sami-statistics.info