Publiseringsarkiv

SSB har innhold i flere publiseringsløsninger.

Publiseringer før 2022 ligger her i gammelt arkiv.

Publikasjoner fra årene 1828-2000 finner du under Historisk statistikk.

Avgrens innholdet
Viser 10 av 1 999
Banker og kredittforetak

Tall for mai 2023

Statistikken Banker og kredittforetak sammenstiller balanse og resultat for kredittinstitusjoner, finansieringsforetak og statlige låneinstitutt. Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital. Utlån og innskudd er fordelt på sektor, næring og fylke. Resultatet viser inntekter og kostnader.

Statistikk/ Bank og finansmarked
Innovasjon i næringslivet

Tall for 2020-2022

Undersøkelsen om innovasjon i næringslivet måler norske foretaks evne til nyskaping og omstilling innenfor områdene produkter (varer og tjenester), prosesser, organisasjon og marked. Statistikken gir også informasjon om foretakenes innovasjonsprosesser og rammebetingelsene for dette arbeidet.

Statistikk/ Teknologi og innovasjon
Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

Tall for 2023

Statistikken viser kandidater, representanter, ordførere og formannsskapsmedlemmer etter kjønn, alder, utdannelse og innvandrerbakgrunn. Tallene finnes for fylker og kommuner med tidsserier tilbake til 1945.

Statistikk/ Valg
Litt færre kvinner blant kandidatene

53 300 personer stiller til høstens kommunestyrevalg. Av disse er 23 260 kvinner. Andelen er litt lavere enn ved valget for fire år siden.

Artikkel/ Valg
Motgang gjør sterk? Innovasjon, «kriser» og det grønne skiftet

Andelen foretak som innoverer går noe ned, men mange norske foretak har også benyttet pandemi og økonomisk usikkerhet positivt. Dette kan bidra til at norske foretak øker sin innsats mot «det grønne skiftet», viser tall fra SSBs innovasjonsundersøkelse.

Artikkel/ Teknologi og innovasjon
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

Tall for mai 2023

Produksjonsindeksen måler utviklingen i aktiviteten i bygge- og anleggsnæringen. Statistikken er en månedlig volumindeks som beregnes på grunnlag av timeverkstall.

Statistikk/ Bygg, bolig og eiendom
Overnattingar

Tall for mai 2023

Overnattingsstatistikken omfattar kommersielle overnattingar og overnattingar i private fritidsbustader leigd via norsk formidlar. Kommersielle overnattingar omfattar overnattingar på hotell, campingplassar, hyttegrender og vandrarheim. Kommersiell overnatting er ein viktig del av norsk reiseliv. Formålet er å kartleggje nivået og utviklinga for den kommersielle overnattingstrafikken så fullstendig som mogleg. Tal omfattar ikkje overnatting formidla via utanlandske selskap, Airbnb og liknande. Kommersiell overnatting dekkjer både tilbod (tilgjengeleg kapasitet) og etterspurnaden av overnattingar kvar månad. Tal vert publisert på fylkesnivå, reiselivsregionar, kommunar og kommunegrupper andre område kan tingast. Overnattingar i private fritidsbustader leigd via norsk formidlar vert publisert kvar månad på landsdelsnivå. Dette gjelder berre formidling av private fritidsbustader ikkje formidling av kommersielle verksemder.

Statistikk/ Transport og reiseliv
Byggeaktivitet i strandsonen

Tall for 2022-2023

Statistikken omfatter arealbruk og byggeaktivitet i 100-metersbeltet langs hovedlandets kystlinje medregnet øyer med fastlandsforbindelse i form av bru eller bilferge. I tillegg er 100-metersbeltet rundt større elver og innsjøer med i statistikken.

Statistikk/ Natur og miljø
Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

Tall for 2022-2023

Statistikken viser avgang av elg, hjort, villrein og rådyr som er registrert omkommet eller drept utenom ordinær jakt.

Statistikk/ Jord, skog, jakt og fiskeri
Mange økonomisk utsatte blant enslige mindreårige flyktninger

Mange som har fått opphold som enslige mindreårige flyktninger fullfører etterhvert en utdanning og deltar i arbeidsmarkedet. Men andelen med vedvarende lavinntekt er høy selv etter mange års botid som voksne.

Artikkel/ Befolkning