Artikkel 1 til 50 (Totalt antall artikler 1666)

Litt færre kvinner blant kandidatene
Motgang gjør sterk? Innovasjon, «kriser» og det grønne skiftet
68 prosent av strandsonen er tilgjengelig for allmennheten
Mange økonomisk utsatte blant enslige mindreårige flyktninger
Rekordmange rådyr drept i trafikken
Mai-rekord for utanlandske overnattingar i Noreg
Ulike innsamlingsmåter i Velgerundersøkelsen 2019
Modelling of net domestic migration and net commuting flows between Norwegian economic regions 2001-2014
Renteøkninger i mai
1 av 3 fra Ukraina
Utvikling av familiebarnehager og åpne barnehager de siste 20 årene
Mest porteføljeinvesteringer i USA
Lågaste mengda hushaldsavfall sidan 2010
Pandemi og strømstøtte – konsumprisindeksen
Økt omsetningsvolum for detaljhandelen i mai
Lakseprisen i veke 25
Personer som er forbedringsprivatister i mer enn ett år
Utenlandske pendlere tilbake på nivået før pandemien
Registerbasert lønns- og sysselsettingsstatistikk basert på a-ordningen
Mindre godstransport mellom norske havner
2 av 10 vil at det skal bli lettere for flyktninger å få opphold i Norge
Få vendte tilbake til petroleumsnæringene etter oljekrisen i 2014
Yngre heltidsstudenter har lavest inntekt
Holdninger til innvandrere og innvandring 2023
Fortsatt vekst i utbytte
Undersøkelsen om holdninger til innvandrere og innvandring 2022
Flere uføre med lav utdanning
Staten har lavest andel innvandrere
Norge femte dyrest i Europa
Privatister som søker seg til utvalgte studier med høye poenggrenser
Studentenes levekår varierer med studieby
Antall sosialhjelpsmottakere økte med nesten 10 prosent
Innvandrerandel på kommunekart
Redusert vekst i husholdningenes gjeldsopptak
Arbeidsmarknaden er stabil
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
Størst andel eldre i Sykehuset Innlandets opptaksområde
Progress on ocean accounting in Norway
Innvandrere blir lengre i yrker med lave lønninger
Flere unge hadde sommerjobb i fjor
Forbedringsprivatister som søker seg til studier med nivåkrav
Regulering av utslipp: priser, kvoter og hybrider med endogent teknologivalg
Voksne i grunnskoleopplæring. Evaluering av prøverapporteringen høsten 2022
Store, norskkontrollerte foretak eksporterer mest
Syv lokale folkeavstemninger i 2022
Under halvparten av alle sysselsatte jobbet hjemmefra i 2022
20 ulver felt siste jaktår
4,7 millioner flypassasjerer i mai
Barnehager med markedsrettet aktivitet hadde om lag 42 700 sysselsatte i 2021
Reviderte KOSTRA-tall for 2022

Neste 50 artikler