Statistikk er viktig for å beskrive økonomi, levekår og fattigdomsmønstre i et land. Statistisk sentralbyrå har i mange år samarbeidet med land i sør som mangler pålitelig statistikk over slike indikatorer.

SSB har siden 1994 hatt en egen seksjon som arbeider med statistikk som bistand. En hovedlinje i dette arbeidet har vært å gi støtte til nasjonale statistikk-kontor i utviklingsland for å sette landene selv i stand til å kunne beskrive viktige nasjonale utviklingstrekk.

Statistikk av høy kvalitet bidrar til:

 • Å legge grunnlaget for økonomisk vekst ved å gi viktig informasjon for effektiv ressursfordeling, tjene som beslutningsgrunnlag for næringslivet og gi offentlige myndigheter et verktøy til å overvåke og styre økonomien.
 • Å gi tall for fattigdomsmønstre og dermed legge grunnlag for arbeid med fattigdomsreduksjon. Informasjon om fordeling og endring av levekår og fattigdomsmønstre er en forutsetning for å kunne skape en politikk til beste for de fattige.
 • Demokratibygging ved å gi et kunnskapsgrunnlag for en åpen offentlig debatt, i media og i nasjonale beslutningsorganer.
 • Internasjonal sammenlignbarhet ved å gi standardisert informasjon som kan brukes til å gjøre sammenligninger mellom nasjoner til internasjonale organisasjoner som FN.

Et verktøy for å nå mål

Statistikk forteller oss hvor vellykket strategier for bekjemping av fattigdom er: Om færre mødre dør i barsel som en følge av oppbygging av helsetilbudet; om flere barn går på skole når det er en økning i antall utdannede lærere; om færre sulter som en følge av jordbruksprosjekter. Statistikken viser om målene våre er mulig å oppnå, og om strategien vi følger er god. Den kan varsle oss når programmer bør endres eller ressurser bør omfordeles. Dette er et verktøy for å skape en god offentlig sektor og et verktøy for demokratibygging. Statistikk gir en kunnskapsbase for fordeling av offentlige ressurser og for diskusjoner i media og offentlige beslutningsorganer.

Relevant, tilgjengelig og til å stole på

Troverdig statistikk må være produsert på en god måte, i tråd med gjeldende standarder og metoder. Statistikken må også tilfredsstille brukernes behov og besvare spørsmålene beslutningstakere stiller. Utviklingsland møter en rekke problemer når de skal produsere statistikk som oppfyller disse kravene. De blir ofte fanget i en ond sirkel der knappe ressurser til nasjonale statistikksystemer begrenser aktivitetene deres. Det fører til data av lav kvalitet og utilfredse brukere som ikke vil benytte statistikken i beslutningsprosesser. Mangelen på etterspørsel etter data fører til at statistikkbyråene får færre ressurser til statistisk produksjon og kvalitetskontroll.

Statistisk sentralbyrå har i mer enn 20 år samarbeidet med søsterorganisasjoner i utviklings- og overgangsland og har bidratt til utviklingen av statistiske systemer og kapasitetsbygging.

Hvordan arbeider vi med statistikk som bistand?

Våre arbeidsmetoder varierer mellom ulike prosjekter. Fellesnevneren er læring gjennom arbeid, hvor vi arbeider sammen med partnerinstitusjonen om å oppnå resultater, en tilnærming som både dekker brukernes behov for statistikk og samtidig bygger nasjonal statistisk kapasitet. Læring på jobben er vår viktigste metode for å bygge opp menneskelige ressurser. Samarbeidsprosjektene våre omfatter i tillegg støtte til utdanning. Det inkluderer kurs i statistikk, metode og andre fag.

Ved kapasitetsbygging i nasjonale statistikkbyråer legger Statistisk sentralbyrå vekt på å prioritere å etablere bærekraftige systemer for ordinær produksjon, heller enn å støtte en spesiell undersøkelse. Prosjektene våre omfatter normalt assistanse på gjennomgripende emner som statistikk og IT-infrastruktur, statistiske metoder og standarder, utvikling av kvalitet og menneskelige ressurser, formidlingsstrategier, ledelsessystemer og budsjett- og regnskapsprosedyrer.

 • Detaljerte prosjektplaner for å sikre ansvarsfordeling basert på oppdatert prosjektmetodologi
 • Utstasjonert langtidsrådgiver for å sikre koordinering, informasjon og oppfølging.
 • Utfyllende korttidsmisjoner innenfor et institusjonelt rammeverk, fulgt opp av samarbeidsorganisasjonen.
 • Beskrivelse av arbeidet som skal gjøres forberedt av samarbeidsorganisasjonen.
 • Årlige møter med klar struktur og dokumentasjonsstandard.
 • Støtte til institusjonen fra fagspesialister og ledere i Statistisk sentralbyrå.
 • Studieturer for å skape nettverk og gi forståelse for hvordan andre institusjoner fungerer.
kart til statistikk som bistand.png

Institusjonssamarbeid mellom National Statistical Committee (NSC) og SSB om styrking av NSC og forbedring av det statistiske systemet. Aktivitetene er rettet mot institusjonsbygging på flere plan; IT, kvalitetsarbeid, metadata, prosjektmetode, fysisk sikring av data, opprettelse av landbruksregister, HR og ledelse.

Mer informasjon kommer.

Samarbeidet mellom SSB og søsterorganisasjonen Central Bureau of Statistics (CBS) i Sudan/Khartoum har pågått mer og mindre sammenhengende siden folketellingen i 2008. En ny 3-års forlengelse av det institusjonelle samarbeidet startet opp i 2017/18 og er finansiert av vår ambassade i Sudan. Prosjektet omhandler videre utvikling av økonomisk statistikk som grunnlag for oppdatering av nasjonalregnskap og teknisk analysebistand til den nasjonale forbruksundersøkelsen.

SSBs arbeid i Uganda er en del av Olje for utvikling programmet og prosjektet ligger under finanspilaren i programmet. SSB sin offisielle partner i prosjektet er Finansdepartementet i Uganda, hvor statistikk-komponenten er delegert til Uganda Bureau of Statistics (UBOS). Hovedmålet med prosjektet er at UBOS i større grad skal settes i stand til å produsere og publisere oljerelatert statistikk.

Ved siden av våre landsamarbeid har SSB også en egen rammeavtale med Norad hvor det på årlig basis avtales norsk støtte til ulike statistikkprosjekter. Samarbeidet har bl.a omfattet bidrag til ulike helsestatistikk-prosjekter i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO).

De siste årene er det noen fagområder hvor SSB har gitt mye støtte og hvor vi har sett at det er behov for bistand blant våre samarbeidspartnere:

Norge har lang erfaring og et solid fagmiljø på økonomisk statistikk, nasjonalregnskap, modell- og analysearbeid. Det gir en mulighet til å bidra ikke bare med utvikling av økonomisk statistikk, men også hvordan økonomisk statistikk kan/bør brukes som verktøy i finansforvaltningen. I flere land har vi støttet oppbygging av analysemiljøer som kan utnytte tall fra nasjonalregnskapet til makroøkonomisk planlegging.

I internasjonal sammenheng er SSB langt fremme i bruk av administrative registre i statistikkproduksjon, særlig innenfor økonomisk statistikk og personstatistikk. For eksempel var vår siste folke- og boligtelling utelukkende basert på opplysninger fra administrative registre, mens de fleste andre land i verden fortsatt baserer seg på store kostnadskrevende folketellinger. I det internasjonale statistiske miljø er det en utrykt målsetning å i større grad utnytte registre til statistikkformål. Her har vi en særskilt kompetanse – noe vi ser det er behov for i mange av våre samarbeidsland.

Sammen med Statistiska centralbyrån i Sverige og Danmarks Statistikk var SSB ledende på utviklingen av den nordiske modellen for levekårsstatistikk på 70-tallet. Den ble senere videreutviklet som roterende levekårsstatistikk og SSB har så tatt dette opplegget ut i verden med systemer for husholdsundersøkelser og fattigdomsanalyse.

Mange internasjonale aktører som er involvert i statistikkutvikling i utviklingsland går inn og støtter større statistikkoperasjoner (f.eks. folketellinger og store husholdningsundersøkelser som gjennomføres sjeldent, gjerne hvert 10. eller 5. år) Dette er store og kostnadskrevende undersøkelser som krever mye ressurser ikke minst til feltarbeid. Dette er lite kompetanseutviklende for produksjon av løpende statistikk og vi søker i våre samarbeidsprosjekter å heller støtte utvikling av gode systemer for løpende statistikkproduksjon, med prosesser som gjentas ofte og gir hyppigere data.

SSB har over flere år vært sentralt med i arbeid med utviklingen av den europeiske tilnærmingen til kvalitetsarbeid. Vi har nå tatt dette opplegget ut til våre samarbeidsland hvor vi har arbeidet med å få på plass et rammeverk for kvalitetsgjennomgang av ulike deler av statistikkproduksjonen.

Mange land har liten erfaring med å lage og publisere løpende befolkningsstatistikk ved hjelp av data fra registrering av fødsler og dødsfall ( vital events), som ofte er mangelfull. Rett før jul ble det utgitt en revidert veiledning om hvordan man kan lage en publikasjon om befolkningsstatistikk, Production of a Vital Statistics Report: Guide («Folkemengdens bevegelse» på norsk). Den første utgaven ble skrevet av Helge Brunborg og Vibeke Oestreich Nielsen i SSB, og er brukt på en rekke internasjonale kurs og i mange land. Statistisk sentralbyrås arbeid med dette er finansiert av NORAD.

Sammen med veiledningen er det publisert en rapportmal og en rekke regneark med «tabellskall» for å forenkle arbeidet med å lage tabeller, figurer og indikatorer til publikasjonen. I land med mangelfull registrering av fødsler og dødsfall kan en årlig befolkningsstatistikk bidra til å styrke registrerings­systemet.

Veiledningen er utgitt av Vital Strategies, United Nations Economic Commission for Africa, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, og Statistisk sentralbyrå. Vital Strategies har hatt hovedansvaret for revisjonen, som en rekke internasjonale eksperter på feltet har bidratt til.

Mer på ssb.no

In-house training in statistical organisations

Scaling-up support to statistics

Systematic quality work in official statistics

How to modernise a Civil Registration System. The case of Albania

Handheld GPS equipment for agricultural statistics surveys

A small macroeconomic model for Malawi

Review of indicators for measuring OfD Program goals in Lebanon

SSB har i samarbeid med den internasjonale organisasjonen PARIS21 laget en guidebok i formidlingspolitikk. Den er utgitt på flere språk: